Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0017

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มของ ชั่วโมง และ นาที ของไป แล้วให้แสดงค่าวินาทีที่ได้จากการนำค่าชั่วโมงกับนาทีนั้นไปคำนวณ

Examples
convert(1, 3) ➞ 3780

convert(2, 0) ➞ 7200

convert(0, 0) ➞ 0

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply