Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0022

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มของความยาวเป็นนิ้ว เข้าไป แล้วแปลงค่าผลลัพธ์เป็นความยาวฟุต ออกมา

Examples
inchestofeet(324) ➞ 27

inchestofeet(12) ➞ 1

inchestofeet(36) ➞ 3

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply