Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0057

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม แล้วส่งค่าผมรวมของสมาชิกตัวละตัวคูณกับ index ของตัวเอง ออกมา ถ้าเป็น empty array ให้ส่ง 0 ออกมา

Examples
indexMultiplier([1, 2, 3, 4, 5]) ➞ 40

indexMultiplier([-3, 0, 8, -6]) ➞ -2

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply