Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0079

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อหาว่านักวิ่งข้ามรั้วสามารถวิ่งข้ามทุกรั้วได้ไหม โดยรับค่า array ของความสูงของรั้วทั้งหมด กับ ความสูงสุดที่นักวิ่งจะกระโดดได้ หากรั้วทุกตัวสูงน้อยกว่าหรือเท่ากับความสูงสุดที่นักวิ่งจะกระโดดได้ ให้ส่งค่า true ออกมา ถ้าไม่ให้ส่ง false ออกมา

Examples
hurdleJump([1, 2, 3, 4, 5], 5) ➞ true

hurdleJump([5, 5, 3, 4, 5], 3) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply