Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0094

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของ integer เข้ามา แล้วก็ส่งค่าสมาชิกที่มีค่ามาที่สุดออกมา

Examples
findLargestNum([4, 5, 1, 3]) ➞ 5

findLargestNum([300, 200, 600, 150]) ➞ 600

findLargestNum([1000, 1001, 857, 1]) ➞ 1001

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply