Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0100

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้ามา แล้วให้ส่งตัวเลขใหม่ที่นำแต่ละหลักมาจัดเรียงใหม่ให้ค่ามากที่สุด

Examples
rotateMaxNumber(“1213”) ➞ 3211

rotateMaxNumber(“1217”) ➞ 7211

rotateMaxNumber(“123”) ➞ 321

rotateMaxNumber(“001”) ➞ 100

rotateMaxNumber(“999”) ➞ 999

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply